💖AKCE -50% na 2. fotoobraz na hliníkové desce Vybírejte ZDE.

Pravidla soutěží na FB a IG

Pravidla soutěžních příspěvků

 

Pravidla soutěžních příspěvků na facebookovém a instagramovém profilu Fotoobraz-rychle.cz

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE (dále jen „Pravidla“)

 

 1. SOUTĚŽ

Tato Pravidla obsahují úplná pravidla a soutěžní podmínky jednotlivých soutěží pořádaných na Facebookovém profilu https://www.facebook.com/fotoobrazrychle.cz/(dále jen „Soutěž“). 2. POŘADATEL SOUTĚŽE

Soutěž organizuje a pořádá společnost

PRIVAT - FIN, s.r.o.
Sídlo
Vítězná 1228/13, 696 01 Rohatec
Identifikační číslo
26972514 (dále jen „Pořadatel“), která provozovatelem eshopu www.Fotoobraz-rychle.cz
 1. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v termínu vyhlášeném Pořadatelem při jejím vyhlášení až do jejího odvolání Pořadatelem. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Časový limit Soutěže bez předchozího upozornění. 

 1. MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na fanouškovské stránce www.facebook.com/fotoobrazrychle.cz (dále jen "Facebook").

 1. PRAVIDLA

Pravidla jsou zveřejněna na Facebokové stránce www.facebook.com/fotoobrazrychle.cz. Jestliže je v rámci propagačních materiálů či jinde zveřejněna zkrácená verze těchto Pravidel, příp. podmínky Soutěže, nejedná se o úplné znění Pravidel, nýbrž pouze o jejich výňatek. Pořadatel neodpovídá za úplnost Pravidel zveřejněných jinde než na webových stránkách uvedených v tomto článku.

 1. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s místem trvalého pobytu na území České republiky, která je v den přihlášení do Soutěže starší osmnácti (18) let a která splní stanovená Pravidla Soutěže (dále jen „Soutěžící“). Každý Soutěžící se může zúčastnit jednotlivé Soutěže, vyhlášené Pořadatelem na konkrétní období pouze jednou. Ze Soutěže jsou Pořadatelem vyloučeny falešné profily založené mimo jiné za účelem soutěžení na Facebooku. Posouzení toho, zda se v konkrétním případě jedná o falešný profil, patří zcela do výlučného rozhodnutí Pořadatele, který posouzení provádí na základě jemu dostupných informací. Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití sítě Facebook a to zejména pravidla uvedená na adrese www.facebook.com/promotions_guidelines.php. Pokud Pořadatel kdykoliv v průběhu Soutěže zjistí, že Soutěžící nesplňuje podmínky Soutěže nebo nerespektuje Pravidla nebo jedná v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy, je oprávněn jej z dalšího průběhu Soutěže bez dalšího vyloučit. Proti vyloučení ze Soutěže Pořadatelem z jakéhokoliv důvodu uvedeného v tomto článku nebo jiného oprávněného důvodu se není možné jakkoliv odvolat a je konečné. Vyloučené osobě nemůže vzniknout nárok na výhru v Soutěži.

Účast v Soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu Pořadatele.

 1. PRINCIP SOUTĚŽE

V rámci Pořadatelem stanoveného časového období jsou na předmětné FB stránce Pořadatelem zveřejňovány příspěvky v podobě soutěžního příspěvku. Soutěžní příspěvek je označen nápisem “Soutěž”. Své odpovědi Soutěžící zapisují do komentářů pod příslušný Soutěžní příspěvek. Soutěžícím se může stát každý, kdo akceptuje Pravidla, splní podmínky Soutěže a svou odpověď napíše pod svým profilem pod Soutěžní příspěvek v Časovém limitu Soutěže. Účastí v Soutěži Soutěžící vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly, zavazuje se je dodržovat a potvrzuje, že souhlasí s tím, aby Pořadatel užil informace, které má Soutěžící uvedené ve svém facebookovém profilu, především pak jméno a příjmení, které bude v případě výhry veřejně vyhlášeno na FB stránce Pořadatele

 1. VÝHERCI

Výherci budou vybráni Pořadatelem ze Soutěžících, kteří odpovídajícím způsobem odpovědí na Soutěžní příspěvek během Pořadatelem stanoveného Časového limitu Soutěže, který bude zveřejněn s každým Pořadatelem zveřejněným Soutěžním příspěvkem.

 1. VÝHRY

Výhry v Soutěži stanovuje Pořadatel a budou Pořadatelem oznámeny vždy při vyhlášení Soutěže v soutěžním příspěvku.

 1. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ

Výherce bude po ukončení jakékoliv z variant soutěže zveřejněn Pořadatelem na Facebookové stránce www.facebook.com/fotoobrazrychle.cz v rozsahu: název Facebookového profilu Soutěžícího a příp. jeho jméno nebo příjmení, tímto bude Výherce vyrozuměn o výhře. Pořadatel nekontaktuje Výherce formou zprávy. Každý Soutěžící musí být schopen prokázat autenticitu svého profilu, tj. že daný profil náleží Soutěžícímu a nebyl vytvořen zejména pro účast v soutěžích. Pořadatel si vyhrazuje právo neakceptovat do Soutěže facebookové profily, kde je místo skutečného jména a/nebo příjmení fyzické osoby použito jiné označení, zejména přezdívka.

Výherce soutěže bude oznámen na FB stránce https://www.facebook.com/fotoobrazrychle.cz/ maximálně do 2dnů po ukončení soutěže (pokud není v příspěvku nebo jeho popisku uvedeno jinak).

Výherci budou o výhře vyrozuměni pod soutěžním statusem. Následně výherce kontaktuje stránku Pořadatele www.facebook.com/fotoobrazrychle.cz  v soukromé zprávě. Poté je povinností výherce zaslat organizátorovi soutěže fotografii pro zhotovení výherního fotoobrazu nebo jiného produktu o který se soutěží,   v případě, že se jedná o výhru produktu s vlastní fotografií.

Pořadatel výherci sdělí přesné informace týkající se možnosti vyzvednutí si výhry.  Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře a nedodá-li do pěti dnů od jejího sdělení Organizátorem vhodnou fotografii, jeho výhra bez náhrady propadá Organizátorovi. Výherce je oprávněn vyzvednout si výhru v Soutěži výlučně online nejpozději do pěti (5) dnů od zveřejnění výsledku Soutěže Pořadatelem. Přičemž je Soutěžící povinen kontaktovat Pořadatele, jak je uvedeno výše. Výhra Soutěžícího, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně Pořadatele nebude možné konkrétnímu výherci předat ve výše uvedené lhůtě, propadá bez dalšího ve prospěch Pořadatele a Pořadatel může s touto výhrou naložit dle vlastního uvážení. Výhru nelze vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jinou, ani namísto ní požadovat jiné plnění.

Soutěžní příspěvky ani fotografie zaslané výhercem pro zhotovení výhry a jeho následným zveřejněním na Facebooku nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat právní řád České republiky a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob. Stejně tak nesmí být zaměřené proti společnosti Fotoobraz-rychle.cz. Takové příspěvky budou ze soutěže automaticky vyřazeny.

 

.11. ODPOVĚDNOST

Pořadatel nenese odpovědnost za vady výhry nebo za jakékoliv případné škody vzniklé vítězi Soutěže nebo třetí osobě v souvislosti s užíváním výhry. Pořadatel není žádným způsobem povinen být nápomocen vítězi při případném řešení reklamace výhry, která byla pořízena u třetí osoby.

 1. OSOBNÍ ÚDAJE

Přihlášením se do Soutěže dle Pravidel vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a Nařízení (EU) č. 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) ode dne účinnosti GDPR, Pořadatelem jako správcem, případně dalšími osobami, se kterými jako zpracovatelem Pořadatel uzavře příslušnou smlouvu. Souhlas Soutěžící uděluje v rozsahu údajů, které má Soutěžící uvedeny ve svém facebookovém profilu, zejména jméno, příjmení, neúplná adresa bydliště (obec) a e-mail (dále jen „Osobní údaje“), a to pro účely realizace Soutěže, vyhlášení výherců a předání výher, jakož i pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb Pořadatele a jiných osob tvořících s ním koncern ve smyslu příslušné právní úpravy a jejich smluvních partnerů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné, neposkytne-li je Soutěžící, nelze jej do Soutěže zařadit.

Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů dle tohoto článku odvolat, a to vyplněním příslušného formuláře na Facebookových stránkách Pořadatele a jeho odesláním na následující e-mailovou adresu Pořadatele info@fotoobraz-rychle.cz. nebo zasláním příslušného formuláře v písemné podobě na adresu Pořadatele: BBG invest, s.r.o.Konečná 3623/2 , Hodonín, 695 01Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho prokazatelného doručení Pořadateli. Pokud je však souhlas odvolán v okamžiku, kdy již byly Osobní údaje podle těchto Pravidel zveřejněny, nelze se po Pořadateli domáhat odstranění zveřejnění, které již není v jeho dispozici (zejména zveřejnění v médiích vlastněných subjekty odlišnými od Pořadatele).

Soutěžící má práva zejména dle §11, §12 a §21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména:

1.na ochranu Osobních údajů;

2.přístup k Osobním údajům;

3.požadovat opravu Osobních údajů;

4.kdykoliv bezplatně vyjádřit svůj nesouhlas s dalším zpracováním svých Osobních údajů, přičemž odvolání souhlasu musí být písemné;

5.požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů (zejména je-li prováděno zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života či v rozporu se zákonem);

6.v případě pochybností požadovat nápravu nesprávného či nezákonného zpracování osobních údajů, příp. se s podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů;

7.požadovat informace ohledně zpracování Osobních údajů (vč. zdroje), povaze zpracování a příjemci (příp. kategorie příjemců) Osobních údajů; a

8.požadovat likvidaci Osobních údajů.

V případě, že se Soutěžící stane výhercem jedné z výher v Soutěži, souhlasí též se zveřejněním Osobních údajů, v rozsahu jméno, příjmení, obec pobytu na Facebookových stránkách Pořadatele a na webových stránkách Pořadatele.

Souhlas Soutěžícího podle tohoto článku je udělen na dobu dvou (2) let od ukončení Soutěže.

Pořadatel je oprávněn uchovávat statistická a analytická data, která byla sestavena průběžně na základě Osobních údajů, pod podmínkou, že Soutěžícího osobně neidentifikují.

 1. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY.

Tato Pravidla, jakož i ostatní vztahy mezi Pořadatelem a Soutěžícím se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanovením § 2887 a násl. zákona č. 89/ předpisů.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla nebo podmínky Soutěže včetně změny doby jejího trvání či Soutěž kdykoliv ukončit bez uvedení důvodů a bez poskytnutí náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebookové stránce Pořadatele.

Pořadatel má právo ve sporných případech v rámci Soutěže rozhodovat s konečnou platností a výlučně dle vlastního uvážení. Pořadatel Soutěže není odpovědný za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži, a to zejména za funkčnost internetu a sociální sítě Facebook. Pořadatel neodpovídá za žádné škody nebo jiné újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v Soutěži ani výhrou v Soutěži nebo v souvislosti s nimi. Pořadatel nenese odpovědnost za případný zásah do autorských práv třetích osob, kterého se Soutěžící účastí v Soutěži dopustí. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry. Přihlášením se do Soutěže dle Pravidel projevuje každý Soutěžící svůj souhlas s tím, že Pořadatel je oprávněn bezplatně a po dobu dvou (2) let od skončení Soutěže uveřejňovat vložené soutěžní příspěvky a jména a příjmení na internetu nebo v propagačních materiálech Pořadatele.

Soutěžící bere svou účastí v Soutěži na vědomí, že odesláním odpovědi na Soutěžní příspěvek poskytuje informace Pořadateli a nikoliv Facebooku. Tyto informace mohou být Pořadatelem použity pouze v souladu s těmito Pravidly.

 1. SOULAD S PRAVIDLY SPOLEČNOSTI META

Soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, podporována či spravována společností Meta/Facebook, ani s ní není nijak spojena.

 

Hodonín dne 1.2.2022